Regulamin EmCom Podlasie

REGULAMIN
ŁACZNOŚĆ KRYZYSOWA PODLASIE

Na początku było konkretne działanie – organizacja, edukacja, szkolenie członków w zakresie udzielania niekwalifikowanej pomocy przed medycznej, prowadzenia łączności w sytuacjach kryzysowych, zbiórka potrzebnego sprzętu łączności, wyjazdy i pokazy. Później doszły inne pomysły i tak powstało Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Łączność Kryzysowa Podlasie jest niezależną organizacją społeczną, utworzona przez miłośników łączności radiowych na Podlasiu. Zarejestrowana pod pozycja nr 61/2019 zw. przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Jest członkiem wspierającym PZK i PL EMCOM. Alternatywną łącznością radiową w sytuacjach zagrożeń klęskami żywiołowymi. Wsparcie dla wszelkich działań społecznych związanych bezpieczeństwem publicznym w zapewnieniu łączności radiowej. To są ludzie i realne działania. Drużyny działające „w terenie” muszą się znać osobiście. To nie jest zabawa ! To jest odpowiedzialność !.
Podstawa prawna:
art. 40 ust.2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 Kwietnia 1989 r. opublikowanego w dz. U. 1989 Nr. 20 poz. 104 oraz na podstawie niniejszego Regulaminu:

ROZDZIAŁ I
POSTANOWINIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Łączność Kryzysowa Podlasie. W dalszych postanowieniach zwane Stowarzyszeniem.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Podstawowym celem jest ułatwienie obywatelom, zapewniając dostęp do pomocy w wezwaniu służb państwowych.

§3
Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskiwane na podstawie podpisanej deklaracji, której wzór określa załącznik Członkostwo jest dobrowolne.
§4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i symboli zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posiada własne logo przypisane tylko dla tego Stowarzyszenia i jest ono chronione prawnie.

§5
Koszty działalności Stowarzyszenia pokrywane są we własnym zakresie ze środków jej członków.

§6
Stowarzyszenie może używać sprzęt i wyposażenie na podstawie Umów Użyczenia podpisywanych przez upoważnionych przedstawicieli zarządu Stowarzyszenie z organizacjami patronującymi oraz Służbami, z którymi współpracuje.
§7

Stowarzyszenie nie jest zobowiązana do podjęcia działań w przypadku nagłych i krótkich klęsk żywiołowych występujących lokalnie na małych obszarach, nad których przebiegiem kontrolę mają służby profesjonalne, a Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wystąpiło z prośbą o uruchomienie „Stanu Gotowości” Stowarzyszenia.

§8
Stowarzyszenie podejmuje działania w porozumieniu i na prośbę Służb, z którymi współpracuje, ogłaszając „Stan Gotowości”. Zasady ogłaszania stanów gotowości, zmiany ich poziomu oraz odwołania, określa odrębny Regulamin.
§9
Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także łączyć w związki.
§10
Stowarzyszenie może również prowadzić swoją działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym w tych krajach prawem.
§11
Podstawowym zadaniem i celem Stowarzyszenia jest organizacja łączności alarmowej, wymiany informacji pomiędzy radioamatorami, a Wojewódzkim, Miejskimi, Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz innymi służbami profesjonalnymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania ratunkowe i ochronne w sytuacjach szczególnych, zagrożeń, katastrof i kryzysów.

§12
Stowarzyszenie jest organizacją niezależną od innych struktur skupiających radioamatorów, krótkofalowców miłośników innych form telekomunikacji i łączności amatorskiej itp. Jest specjalistyczną grupą radioamatorów, działającą niezależnie od struktur służb państwowych (wojsko, policja, pogotowie, straż pożarna) oraz pozarządowych, powołanych dla działań ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR oraz innych).

§13
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub ich brak, pochodzące z terenów, gdzie nie ma aktywnych radioamatorów działających w Sieci, albo sytuacja uniemożliwia przekazanie rzetelnej informacji.

§14

Informacje przekazane przez Stowarzyszenie mogą stanowi wyłącznie dodatkowe źródło informacji dla Służb, z którymi współpracuje, nie ingerując w ich kompetencje ani ich nie zastępując, a w szczególności nie ma obowiązku podejmowania aktywnych działań ratowniczych, ochrony życia lub zdrowia lub w przypadkach nagłych klęsk żywiołowych.
§15
Stowarzyszenie jest organizacją mogącą współpracować jako strona w ramach „Porozumień o Współpracy” ze wszystkimi Służbami i organizacjami, realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w sytuacjach szczególnych zagrożeń, katastrof i kryzysów, a w szczególności z Wojewódzkim, Miejskimi, Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego.
§16
Stowarzyszenie powołano na czas nieograniczony.
§17
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników, również własnych członków, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§18
Członkowie Stowarzyszenia wykorzystują własny sprzęt łączności radiowej, dzięki czemu mogą zapewnić łączność lokalną, ogólnopolską i globalną.
§19
Stan gotowości sieci Łączność Kryzysowa Podlasie jest ogłaszany prośbę Centrum Zarządzania Kryzysowego i służb ratowniczych oraz organizacji współpracujących opartych na podpisanym porozumieniu.

§20
Zarządu Stowarzyszenia Łączności Kryzysowa Podlasie składa się:

• Szef Wojewódzki
• I zastępca Szef ds. Grup Szybkiej Reakcji
• Kwatermistrz Stowarzyszenia
• Koordynatorzy ds. łączność i współpracy

§21

Okres kadencji zarządu w Stowarzyszeniu trwa przez 3 lata

Struktura organizacyjna Łączności Kryzysowej Podlasie:
składa się ze 3 sztabów.

Granice sztabów rejonowych pokrywają się z granicami powiatów ziemskich województwa podlaskiego Białostockiego, Łomżyńskiego i Suwalskiego.

§22

Strukturę Sieci w czasie Stanu Gotowości tworzą:

• RADIOSTACJA SZTABOWA: pracuje w Centrum Zarządzania Kryzysowego lub z innego wskazanego miejsca uzgodnionego ze współpracującymi podmiotami i Służbami. Operator radiostacji zobowiązany jest do przekazywania uzyskanych informacji do osoby odpowiedzialnej reprezentującej organizację, na rzecz której radiostacja pracuje. Radiostację uruchamia się na polecenie Zarządu Stowarzyszenia.

• RADIOSTACJE TERENOWE: Operator radiostacji po otrzymaniu komunikatu o mobilizacji sieci powinien udać się bezzwłocznie w miejsce, które zostanie mu przydzielony przez Zarząd Stowarzyszenia. Rolą operatora terenowego jest jak najszybsze uruchomienie radiostacji i zgłoszenie swojej gotowości pracy do radiostacji sztabowej, członkowie przekazujący informację z miejsc, gdzie się znajdują, wyposażeni są we własny sprzęt krótkofalowcy, a osoby nie będące członkami Stowarzyszenia, którzy zgłaszają czasową gotowość do pracy, pracujący z miejsc, gdzie się aktualnie znajdują,

• GRUPY SZYBKIEJ REAKCJI: Stowarzyszenie dysponuje Grupami Szybkiej Interwencji, wyposażonymi w nowoczesny wielozakresowy sprzęt łączności, których zadaniem jest w jak najkrótszym czasie udanie się w miejsca zagrożone. Nawiązanie i prowadzeniu łączności ze stacją Sztabowa lub ze współpracującymi podmiotami i Służbami lub Wydziałem Zarządzania Kryzysowego odpowiedniego szczebla do chwili unormowania się sytuacji kryzysowej lub jej odwołania.
§23

Informacja o ogłoszeniu stanu gotowości jest podawana ustaloną drogą informacji w postaci komunikatu Informacje przekazane w komunikacie określają sposoby i częstotliwości, na których będzie prowadzona łączność ratownicza ze stacją sztabową.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§1
Celami i zadaniami Stowarzyszenia są:

• Organizowanie Sieci Łączności na prośbę instytucji i organizacji społecznych w sytuacjach zagrożeń klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą.
• Przekaz informacji dot. wezwań medycznych, ochrony porządku publicznego z miejsc zagrożonych.
• Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
• Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
• Promocja zdrowia, wspieranie, upowszechnianie sportu, turystyki, rekreacji i krajoznawstwa
• Działanie na rzecz wspierania wszelkich form ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa Kultury Narodowej;
• Wspieranie wszelkiego rodzaju działalność charytatywnej mającej na celu pomoc osobom poszkodowanym zamieszkałym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i regionu Polski Północno Wschodniej.

§2
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

• Doraźnie tworzenie na prośbę organów administracji, służb, instytucji społecznych poprzez tworzenie tworzonych grup szybkiego reagowania w przypadkach katastrof, klęsk żywiołowych, zagrożeń konfliktami zbrojnymi itp.,
• Bezpośrednia współpraca z organami Zarządzania Kryzysowego różnych szczebli, służbami, bezpieczeństwa,
• organizacjami społecznymi zapewniając poufność przesyłanych informacji z terenu działania grup szybkiego reagowania
• Organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych oraz wypoczynku;
• Prowadzenie poradnictwa w zakresie radiokomunikacji, z wykorzystaniem istniejących zasobów infrastruktury technicznej – przemienników amatorskich
• Organizowanie spotkań, warsztatów, prelekcji, wystaw oraz innych imprez mających na celu propagowanie wszelkich form telekomunikacji
• Organizacja manewrów i ćwiczeń pokazów z zakresu prowadzenia łączności w sytuacjach zagrożeń klęsk żywiołowych
• Szkoleń w zakresie organizacji działania grup szybkiego reagowania.
• Współpracę z instytucjami prowadzącymi podobną działalność
• Innych działań realizujących cele statutowe;

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§1
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
§2
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§3
Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu), która złoży deklarację członkowską.
§4
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
§5
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§6
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
§7
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
§8
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia;
2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4. Zgłoszenia wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
5. Posługiwania się logiem oraz legitymacją członkowską

§9
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. Regularnego opłacania składek;
4. Wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia w ramach realizacji celów;
W momencie wydalenia z grona członków oraz rezygnacji z członkostwa bezpłatnego zwrotu posiadanych przez tego członka: legitymacji członkowskiej oraz innych artykułów stanowiących własność Stowarzyszenia.

§10

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.
§11

Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich;

§12
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b) Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
c) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
d) nieopłacania składek za okres trzech miesięcy;
e) na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia, z w/w powodów;
f) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
g) Popełnienia przestępstwa w trakcie członkostwa w Stowarzyszeniu
h) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;

§13

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna;

ROZDIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§1

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna
§2

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się zwykłą większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§3

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§4
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. biorą w nim udział:
• Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
• Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście;

Może ono być:
a. zwyczajne
b. nadzwyczajne

• Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
• Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
• W przypadku braku 50% + 1 członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie, które może być zwołane dzień przed terminem. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów;
• Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
• Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.;
• Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem zmiany statutu oraz rozwiązywania Stowarzyszenia, która wymaga kwalifikacji większości głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
• Uchwałę w sprawie zmian statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§5

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
• Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
• Uchwała zmian Statutu;
• Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
• Udzielanie Zarządowi absolutorium na Wniosek Komisji Rewizyjnej;
• Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
• Uchwalenie regulaminu Zarządu;
• Uchwalenie budżetu;
• Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
• Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
• Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
• Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
• Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
• Podejmowanie uchwał w każdej wniesionej pod obrady sprawie;

§6

1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz w sprawach nie majątkowych;
3. Zarząd składa się z 3 osób; z czego główną osobą jest Prezes
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał;

Do kompetencji Zarządu należy:

• realizacja celów Stowarzyszenia;
• wszelkie inicjatywy Stowarzyszenia muszą być zatwierdzone przez co najmniej trzech członków zarządu.
• Zabrania się samodzielnego rozpoczynania inicjatyw przez jednego z członków zarządu bez wcześniejszej konsultacji.
• wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
• sporządzanie planów pracy i budżetu;
• sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
• podejmowanie uchwał o nabyciu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
• reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
• zwołuje Walne Zebranie Członków;
• przyjmuje i skreśla członków;
§7

Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz na rok;
Komisja składa się z przewodniczącego i dwóch członków;

Do kompetencji Komisji należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
d) składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

§8

W sytuacji, kiedy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej jak połowę składu organu;

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§1
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich;
2. darowizn, spadków i zapisów;
3. przychodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
4. dotacji oraz ofiarności publicznej;

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub w jego kasie, nadzór nad którą sprawuje bezpośrednio Prezes i członkowie zarządu;
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd;
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych i nie majątkowych upoważnieni są:
• Prezes działający samodzielnie;
• Dwóch innych członków zarządu działających łącznie

§ 2
Zabrania się:
• Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub opieki oraz kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
• Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
• Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
• Zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§2

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

Załącznik nr I

WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR DS. ŁĄCZNOŚCI
1. Umocowanie etatowe
Utworzenie stanowiska (powołanie) wojewódzkiego koordynatora ds. łączności radiowej w systemie Łączności Kryzysowej – Podlasie wynika z zakresu zadań postawionych
Zakres uprawnień kontrolnych Koordynatora jest jednak ograniczony do Grup Szybkiej Reakcji Łączności Kryzysowej – Podlasie i jednostek współpracujących z systemem (organizacji społecznych).
2. Uwagi do proponowanego zakresu obowiązków.
Wojewódzki koordynator ds. łączności radiowej w systemie Łączności Kryzysowej – Podlasie jest stanowiskiem merytorycznym wymagającym ścisłej współpracy z pełnomocnikiem Wojewody ds. Zarządzania Kryzysowego.
Obecnie funkcjonujące sieci radiowe w systemie Łączności Kryzysowej – Podlasie są sieciami autonomicznymi pracującymi na częstotliwościach dopuszczonych do pracy w paśmie amatorskim i paśmie obywatelskim na kanałach radiowych VHF i AM przydzielonym do dyspozycji Krótkofalowców zgodnie z umową IARU. Wymaga to szczególnej staranności podczas planowania obszarów terenowych z wymaganym użytecznym zasięgiem łączności. Konieczna jest stała współpraca z sąsiednimi województwami ze względu na niekolizyjność pracy kanałowej (pokrywanie się zasięgów na tych samych częstotliwościach).
Ustalanie potrzeb związanych z łącznością radiową w systemie jest działaniem czysto teoretycznym ze względu na źródła finansowania. Podlaskie Stowarzyszenie Krótkofalowców nie ma obowiązku zabezpieczania w sprzęt Grup Szybkiego Reagowania – większość z nich jest własnością prywatną ratowników.
Współpraca wojewódzkiego koordynatora ds. łączności radiowej w systemie Łączności Kryzysowej – Podlasie z organizatorem centrum powiadamiania ratunkowego jest działaniem problematycznym ze względu na:
-wyznaczanie obszarów terenowych z wymaganym użytecznym zasięgiem łączności w relacjach G Sz R a stacje Sztabowe.
-organizator Łączności Kryzysowej – Podlasie nie ma ustawowego obowiązku konsultowania założeń systemowych z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego oraz z innymi Służbami i organizacjami współpracującymi.
Obecnie na terenie województwa mamy czterech G Sz R Systemy łączności eksploatowane przez nich są w pełni sprawne i w ciągłej dyspozycji. Planowanie rozwiązań systemowych na ich potrzeby wiązać się będzie z:
-koordynacją sieci łączności pomiędzy nimi oraz Stacja Sztabową ŁK-P, a Wydziałem Zarządzania Urzędu Podlaskiego lub innych jednostek terytorialnych i służb ratunkowych.
-rozbudową poszczególnych sieci.
Pomoc merytoryczna wiązać się będzie z:
-pomocą przy opracowywaniu wniosków dotyczących uzyskania pozwoleń radiowych w UKE – opracowanie regulaminów pracy sieci, wyznaczanie obszarów zasięgu, wyznaczanie mocy EIRP nadajników.
-pomoc przy opracowywaniu wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o „ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz.U.. nr 199, poz. 1227), Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko” (Dz.u. Nr 257, poz. 2573) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz.1883)
-pomoc przy opracowywaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia – „Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz.U.. nr 199, poz. 1227 art.69) ze szczególnym uwzględnieniem:
1. metody obliczania równoważnej mocy promieniowana izotropowo
2. metody obliczania pochylenia wiązki promieniowania anteny ponad linię horyzontu
3. metody obliczania odległości miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny
4. metody obliczania maksymalnej wartości natężenia pola elektromagnetycznego we wskazanych miejscach przebywania ludzi.

Nadzór nad przestrzeganiem przez użytkowników radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych zasad regulaminu pracy sieci czy określenia sposobów i form budowy znaków wywoławczych, prowadzenia korespondencji radiowej itp. wymagałby stałego/okresowego nasłuchu sieci radiowych. Koordynator musiałby posiadać uprawnienia nadzoru nad sieciami radiowymi będącymi w gestii radiowej w systemie Łączności Kryzysowej – Podlasie, których oni są administratorami. Są to sieci autonomiczne, posiadające już regulaminy pracy sieci z określonymi procedurami operatorskimi i przydziałem znaków wywoławczych. Unormowania prawne dotyczące sposobów i form budowy znaków wywoławczych powinny być określone w Regulaminie Łączności Kryzysowej – Podlasie w uzgodnieniu z EmCom PZK w celu normalizacji na teranie kraju. Ma to szczególne znaczenie w chwili obecnej przy powstawaniu Łączności Kryzysowej – Podlasie.
Prowadzenie nasłuchów radiowych na kanałach pracy uruchomionych sieci na obszarze województwa w celu wyeliminowania zakłóceń emitowanych przez nieuprawnionych użytkowników jest nierealne ze względu na:
-ograniczony zasięg pracy nadajników VHF (zasięg widoczności horyzontalnej anten)
-zakłócenia zwykle pojawiają się lokalnie i pochodzą ze źródeł promieniowania elektromagnetycznego w najbliższym sąsiedztwie urządzeń nadawczo-odbiorczych
-obowiązkiem administratora sieci jest zgłaszanie występowania zakłóceń (utrudnień pracy w sieci) do Delegatury UKE.
Reprezentowanie Łączności Kryzysowej – Podlasie podczas kontroli radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych prowadzonych przez UKE.
Wymóg prowadzenia niezbędnej dokumentacji dotyczącej łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu na terenie województwa może być spełniony poprzez:
-określenie rodzaju dokumentacji: zestawienia tabel radiowych, regulaminów pracy sieci, lokalizacji urządzeń radiowych, danych eksploatacyjnych sprzętu, danych teleadresowych osób odpowiedzialnych, sprawozdań okresowych pracy sieci itp.
-określenie kompetencji i uprawnień wojewódzkiego koordynatora ds. łączności radiowej w systemie Łączności Kryzysowej – Podlasie.

3.Wnioski i pytania

1. Ze względu na proponowany zakres obowiązków wojewódzki koordynator ds. łączności radiowej w systemie Łączności Kryzysowej – Podlasie powinien być umocowany w strukturze Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców.
2. Pomoc merytoryczna przy opracowywaniu wniosków o pozwolenia radiowe do UKE wiąże się także z opracowywaniem wniosku o decyzję uwarunkowań środowiskowych, który jest wstępną fazą do instalacji systemów radiowych. Wymaga to współdziałania wojewódzkiego koordynatora ds. łączności radiowej w systemie Łączności Kryzysowej – Podlasie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Są to podstawowe i zasadnicze czynności wstępne przy instalacji nowych systemów łączności radiowej. Brak jest odniesienia w obowiązkach to tego tematu. Opracowywanie danych do powyższych wniosków wiąże się koniecznością posiadania głębokiej wiedzy i umiejętności z zakresu oddziaływania pól elektromagnetycznych.
3. Wskazane byłoby opracowanie systemu łączności radiowej w systemie DMR w oparciu o technikę cyfrową ze względu na małą ilość dostępnych kanałów radiowych z zakresu VHF oraz pogarszające się parametry odporności na modulację skrośną urządzeń analogowych (zbyt duża ilość użytkowników częstotliwości powiększająca się z roku na rok). System cyfrowy pozwoliłby na połączenie sieci radiowych z sieciami teleinformatycznymi.

Plan rozwoju Łączności Kryzysowej – Podlasie
Łączność Kryzysowa – Podlasie została utworzona z inicjatywy krótkofalowców i stylistów oraz pasjonatów łączności dla zapewnienia niezależnej, alternatywnej łączności radiowej w regionie województwa Podlaskiego i innych województw RP oraz rejonów przygranicznych w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń i sytuacji kryzysowych.
Krótkofalowcy i sybiści wyposażeni w nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, podtopieniach lub innych sytuacjach, które wymagają interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu poprzez komercyjne systemy łączności.
Łączność Kryzysowa – Podlasie – po co?

Członkowie LK-P posiadają własny sprzęt łączności radiowej, dzięki czemu mogą zapewnić łączność lokalną, ogólnopolską i globalną.

Jeśli nastąpi alarm:

1. Koordynator ogłasza mobilizację sieci.
2. Szefowie sztabów zgłaszają do koordynatora liczbę stacji terenowych gotowych do pracy w danym dniu mobilizacji.
3. Następuje przydział punktów łączności terenowych.
4. Odebranie meldunków o uruchomieniu stacji w terenie.

Nasze plany na najbliższy okres
1 – Tworzenie i rozwój Grup Szybkiego Reagowania w terenie.
Cel skrócenie czasu reakcji na zagrożenie.
2 – W skład Grupy Szybkiej Reakcji powinny składać się z operatorów CB radia i PMR, oraz wskazane
krótkofalowców z uprawnieniami na pracę w pasmach 2m, 70cm oraz KF.
3 – Członkowie G Sz R powinny posiadać przeszklenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.
4 – Zaleca się, żeby G Sz R była wyposażona:

CHECKLIST Podstawowe Wyposażenie dodatkowe

1. Radio ręczne 2m/70cm
2. Radio ręczne cyfrowe (D-Star, DMR)
3. Radio KF/UKF przewoźne
4. Maszt
5. Antena KF (Dipol, Vertical)
6. Fidery
7. Zasilanie akumulatorowe/ Zasilacz
8. Kabel zasilający do akumulatora
9. Antena samochodowa z magnesem
10. Słuchawki
11. Kartka i długopis
12. Batoniki regeneracyjnej
13. Woda
14. Latarka
15. Odbiornik GPS
16. Baterie i akumulatorki
17. Skrzynka narzędziowa
18. Przejściówki
19. Multi-tool
20. Powerbank
1. ubranie na 3 dni
2. kurtka i przeciwdeszczowe
3. Przybory toaletowe/mycia
4. Śpiwór
5. Zapałki szturmowe
6. Świeczki
7. Latarki
8. Akumulatorki
9. Zegarek
10. Zapas wody i jedzenia
11. Mokre chusteczki
12. Apteczka pierwszej pomocy
13. Ładowarki
14. Bateria solarna
15. Lutownica gazowa
16. Srebrna taśma samoprzylepna
17. Trytytki
18. Agregat prądotwórczy
19. Termos z gorącą herbatą
20. Stolik i krzesełka